Et Bryllup paa Københavns Raadhus.
Silkeborg avis,
2. januar 1923.

Den nye Ægteskabslov er traadt i Kraft. I Henhold til denne Lov har Københavns Magistrat aabnet et Bryllupskontor paa Københavns Raadhus, og hér skal Attesterne til alle Bryllupsansøger indleveres og godkendes uden Hensyn til, om det drejer sig om kirkelig eller borgerlig Vielse.

Vort Billede viser et borgerligt Bryllup paa Raadhuset, hvor Borgmester Kaper forretter Vielsen. Til højre staar Brudeparret. Lige overfor dem bag Bordet Borgmester Kaper. I Baggrunden sés Raadmand Jessen.Borgerlig vielse fik det store gennembrud da det blev tilladt at fjerne kirkens greb om ægteskabets fuldbyrdelse.
Grundloven tillod ved sin religionsfrihed at andre religioner kunne blive viet udenom folkekirken, hvilket ville sige borgerlig vielse – og så kunne religionerne jo selv lave nogle ceremonier bagefter (uden noget juridisk indhold).

Da valget om at kunne blive gift uden Folkekirkens indblanding (selv om man var medlem) blev lov fra 1923, var det begyndelsen til en eksplosiv stigning af borgelige vielser, der i dag har oversteget de kirkelige vielsers antal.

Nogle havde svært ved at akceptere kirkens fravælgelse og mange negative kommentarer blev sagt og skrevet – som man stadig kan opleve når noget nyt generer det bestående.

Her følger beskrivelser fra dagspressen op til den store dag.


Demokraten, 16. juli 1922.
Hvornaar og hvordan man maa gifte sig.
Loven om umyndighed og Værgemaal fastsætter Myndighedsalderen til 21 Aar for Mænd og 18 Aar for Kvinder. Ægteskabsalderen bliver naturligvis den samme. Med det fyldte 21. Aar behøver den unge Mand ikke at spørge om Forlov, hvis han vil gifte sig, og den 18-aarige Pige kan uden sine Forældres Tilladelse holde Bryllup.
Om man vil have kirkeligt eller borgerligt Bryllup, er som hidtil en frivillig Sag, men ingen kan tvinge en Præst i Folkekirken til at vie et Par, der ikke tilhører Folkekirken. Præsten kan efter Hr. J. C. Christensens reaktionære Lov, ogsaa nægte at foretage en Vielse, hvis den ene af Brudefolkene er fraskilt.
Den borgerlige Vielse foretages paa samme Maade som nu, men det borgerlige viede Par har Adgang til at faa deres Ægteskab kirkelig velsignet hos en Præst. Lysningen foregaar kun én Gang, enten fra Prædikestolen eller ved Tinglæsning.


Skagens avis, 18. december 1922.

Fra 1. Januar træder den nye